Představenstvo společnosti 

Greeninvest Energy, a.s. 

se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 271 47 215 

(dále jen „Společnost“) 

tímto svolává 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI 

která se bude konat dne 15.5.2014 od 9:00 hodin na adrese Pařížská 26, 110 00 Praha 1, v kancelářích společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. 

 

Program řádné valné hromady: 

         1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů valné hromady; 

 

         2. Rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie 

 

         3. Změna stanov 

 

         4. Závěr. 

 

Návrh usnesení k bodu 2. 

„Valná hromada: 

- rozhoduje o přeměně akcií Společnosti na zaknihované akcie a v této souvislosti rozhoduje o tom, že se dosavadní text článku 6.1 stanov Společnosti ruší a nahrazuje se následujícím novým znění: „1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 12 ks (dvanáct) kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých).“ 

 

- určuje akcionářům lhůtu pro odevzdání akcií v délce 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí. Akcionáři jsou povinni odevzdat akcie v sídle společnosti nebo do rukou předsedy představenstva a, jsou-li akcie zastaveny, sdělit společnosti číslo zástavní smlouvy a identifikace zástavního věřitele.“ 

 

Návrh usnesení k bodu 3. 

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že se článek 9 stanov Společnosti doplňuje o nový odstavec 5, jehož text zní následovně: 

„5. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady, pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři s tím, že tento souhlas je nezbytné vyhotovit písemně anebo jej učinit ústním prohlášením přímo na valné hromadě společnosti.“   

 

 

Akcionáři (popř. zplnomocnění zástupci akcionářů) se prokáží platným občanským průkazem a akcionáři – právnické osoby rovněž aktuálním ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence. Jménem akcionáře – právnické osoby je bez dalšího oprávněn jednat jeho statutární orgán. Zástupce akcionáře - právnické osoby je povinen předložit písemnou plnou moc vystavenou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. 

Akcionářům nejsou Společností hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.  

V Praze, dne 1.4.2014 

Greeninvest Energy, a.s. 

___________________________ 

JUDr. Jan Blažek 

předseda představenstva 

Zasláno: 

1) CONCENS SOLARIS a.s., 

se sídlem Praha 5, Jinonická 804/80, PSČ 158 00, IČO: 247 76 637 

2) EP Renewables a.s., 

se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČO: 275 67 320